piątek, 29 marca 2013

Rejestracja firmy on-line


Przedstawiam  kilka uwag pomocnych przy rejestracji w bazie CEIDG.
Niezależnie od tego w jakiej formie złożysz wniosek CEIDG-1, należy pamiętać o poniższych zasadach:
Pamiętaj: Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Ważne: Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG  oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP.
Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej są dozwolone dla indywidualnych przedsiębiorców. Poniżej załączamy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych.


Pamiętaj: Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Uwaga: Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Nowość: Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma  obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

ŹródłoCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

piątek, 15 marca 2013

Pora na biuro rachunkowe...


Decydując się  na wybór biura rachunkowego do obsługi własnej firmy trzeba  rozważyć kilka kwestii. Podstawową sprawą jest sprawdzenie czy dane biuro posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów., uprawniający do usługowego prowadzenia działalności gospodarczej

Należy sprawdzić dokładnie czy okazany certyfikat jest waży i rzeczywiście wystawiony jest przez Ministerstwo Finansów. Zdecydowana większość biur rachunkowych na swoich stronach internetowych wystawia swoje certyfikaty. Pierwotną selekcję można przeprowadzić właśnie w ten sposób, odrzucając te biura rachunkowe które certyfikatów nie zamieszczają. 

Obowiązkową sprawą, którą należy sprawdzić jest polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (OC). Zakup takiej polisy jest obligatoryjny  i zabezpiecza zarówno biuro rachunkowe jak i wszystkich Klientów przed następstwami ewentualnych błędów. 

Warto przy okazji skontrolować czy biuro rachunkowe objęło ubezpieczeniem również te czynności, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. rozliczenia z ZUS, prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów), bowiem tam także mogą powstać nieścisłości za które masz prawo domagać rekompensaty. 

Warto również sprawdzić referencjedoświadczenie zawodowe współpracowników lub właścicieli biura rachunkowego. Najlepsza referencja to zawsze bezpośrednie polecenie usatysfakcjonowanego Klienta, nie zawsze jednak jest to warunek wystarczający. Szerokie portfolio klientów i wieloletni staż rynkowy przemawia jednak na plus biura rachunkowego

Jak zawsze istotną kwestią jest oczywiście cena. Koniecznie należy wyrobić sobie pogląd na temat średniego poziomu stawek  za daną usługę w najbliższej okolicy aby nie przepłacać. Zbyt niska cena stanowi dla nas ostrzeżenie przed potencjalnie niską jakością oferowanych usług. 

I na koniec – należy pamiętać, że za błędy rachunkowe odpowiedzialność przed US zawsze w pierwszej kolejności ponosi podatnik. W następnej kolejności podatnikowi przysługuje prawo do ewentualnego odszkodowania.
Nie jest istotna również treść umowy jaką zawrzesz z biurem rachunkowym.

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Dokonując wyboru biura rachunkowego do obsługi własnej firmy powinniśmy rozważyć kilka kwestii. Najbardziej istotną kwestią jest sprawdzenie czy dane biuro posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. 

Należy sprawdzić dokładnie czy przedstawiony certyfikat jest aktualny i rzeczywiście wystawiony jest przez Ministerstwo Finansów. Większość biur rachunkowych na swoich stronach internetowych publikuje swoje certyfikaty. Wstępną selekcję można przeprowadzić właśnie w ten sposób, skreślając te biura rachunkowe które certyfikatów nie zamieszczają. 

Ważną sprawą, którą należy sprawdzić jest ważna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (OC). Wykupienie takiej polisy jest obowiązkowe i zabezpiecza zarówno biuro rachunkowe jak i potencjalnych Klientów przed konsekwencjami ewentualnych błędów. 

Warto przy okazji sprawdzić czy biuro rachunkowe objęło ubezpieczeniem również czynności, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. rozliczenia z ZUS, prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów), tam również mogą powstać błędy za które masz prawo domagać odszkodowania. 

Warto również skontrolować referencje i doświadczenie zawodowe pracowników lub właścicieli biura rachunkowego. Najlepszą referencją jest zawsze bezpośrednie polecenie zadowolonego Klienta, nie zawsze jednak jest to warunek wystarczający. Bogate portfolio klientów i długi staż rynkowy przemawia jednak na korzyść biura rachunkowego

Oczywiście istotną kwestią jest jak zawsze cena. Warto wyrobić sobie pogląd na temat średniego poziomu cen za daną usługę w najbliższej okolicy aby nie przepłacać. Zbyt niska cena powinna stanowić dla nas ostrzeżenie przed potencjalnie niską jakością oferowanych usług. 

I ostatnia rada na koniec – należy pamiętać, że za błędy księgowe odpowiedzialność przed urzędem skarbowym zawsze w pierwszej kolejności ponosi  podatnik. Dopiero później podatnikowi przysługuje prawo do ewentualnego odszkodowania. Nie ma tu również znaczenia treść umowy jaką zawrzesz z biurem rachunkowym.

piątek, 1 marca 2013

Wybieramy biuro rachunkowe


Wybierając biuro rachunkowe do obsługi własnej firmy musimy zainteresować się kilkoma kwestiami. Najbardziej istotną kwestią jest sprawdzenie czy dane biuro ma certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów. Należy sprawdzić dokładnie czy przedstawiony dokument jest aktualny i rzeczywiście wystawiony jest przez Ministra Finansów. Wiele biur na swoich stronach internetowych publikuje swoje certyfikaty. Wstępną selekcję można przeprowadzić właśnie w ten sposób, odrzucając te biura które certyfikatów nie zamieszczają.

Inną istotną kwestią, którą należy sprawdzić jest ważna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (OC). Posiadanie takiej polisy jest obowiązkowe i zabezpiecza zarówno biuro rachunkowe jak i potencjalnych Klientów przed następstwem ewentualnych błędów.
Warto przy okazji sprawdzić czy biuro rachunkowe objęło ubezpieczeniem również czynności, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. rozliczenia z ZUS, prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów), tam również mogą powstać błędy za które masz prawo domagać odszkodowania.

Warto również sprawdzić referencje i doświadczenie zawodowe pracowników lub właścicieli biura rachunkowego. Najlepszą referencją jest zawsze bezpośrednie polecenie zadowolonego Klienta, nie zawsze jednak jest to warunek wystarczający. Bogate portfolio klientów i długi staż rynkowy przemawia jednak na korzyść biura rachunkowego.

Z pewnością istotną kwestią jest cena. Warto wyrobić sobie opinie na temat średniego poziomu cen za daną usługę w najbliższej okolicy aby nie przepłacać. Zbyt niska cena powinna stanowić dla nas ostrzeżenie przed potencjalnie niską jakością usług.

I ostatnia wskazówka na koniec – należy pamiętać, że za błędy księgowe odpowiedzialność przed urzędem skarbowym zawsze w pierwszej kolejności ponosi  podatnik. Dopiero później podatnikowi przysługuje prawo do ewentualnego odszkodowania. Nie ma tu również znaczenia treść umowy jaką zawrzesz z biurem rachunkowym.